Condiții de înscriere

Cheltuieli eligibile

 • Sunt considerate eligibile numai cererile de subvenţie TPS formulate de editurile (private sau de stat) înregistrate în afara teritoriului statului român.

 • Subvenţiile acordate pot acoperi până la 100% din costurile traducerii (fără să depăşească suma de 17 000 EUR) şi, în anumite cazuri, până la 50% din costurile de editare (tipar, machetare, corectură, design, legătorie etc.), fără să depăşească însă suma de 3 000 EUR. Pentru aplicaţiile care solicită doar costuri de editare, TPS acoperă până la 9 000 EUR din costurile eligibile. Suma totală de finanţare se va stabili în funcţie de îndeplinirea criteriilor de evaluare.

Acordarea finanţării

Valoarea finanţării se stabileşte în raport cu bugetul prezentat de aplicant, detaliat pentru toate tipurile de cheltuieli.

ICR va efectua plata către editură, într-o singură tranșă, după ce va primi din partea acesteia:

 • un număr de exemplare din lucrarea publicată, stabilit conform contractului de finanţare, având menţionat pe pagina de copyright sprijinul financiar acordat de ICR;

 • facturi, documente bancare (extrase de cont) ce atestă efectuarea plăţii/plăților în perioada de valabilitate a contractului (conform prevederilor contractuale).

Institutul Cultural Român nu va deconta nicio plată făcută de editură înainte de încheierea contractului cu Institutul Cultural Român.

Suma finală ce se va acorda editurii cu titlu de sprijin financiar se va determina în baza documentelor justificative ce urmează a fi prezentate finantatorului în conformitate cu prevederile contractului de finantare si nu va putea depăsi în niciun caz valoarea maximă a finantării stabilită în urma evaluării de către comisia de experti independenti.

  • TPS nu va finanţa:

    • lucrări care nu aparţin autorilor români;

    • copyright;

    • cursuri universitare, volume colective care conţin texte susţinute la congrese sau conferinţe;

    • volume distribuite gratuit;

    • reviste sau ziare;

    • volume deja publicate la data formulării cererii de finanţare prin TPS;

    • ghiduri;

    • costuri instituţionale care includ cheltuieli administrative, plăţi în contul deficitului bugetar, salarii, alte plăţi curente ale editurii.

                                Evaluarea cererilor de finantare va ţine cont de:

   • calitatea lucrării propuse (30 p.)

   • experienţa editurii, planul de distribuţie şi strategia de promovare (20 p.)

   • experienţa traducătorului (30 p.)

   • finanţarea solicitată în raport cu bugetul total necesar operaţiunii şi de tirajul propus pentru editarea lucrării (20 p.)

                                     Termene limită pentru candidatură:

   • Pentru sesiunea din anul 2018, dosarele complete pot fi trimise în intervalul 15 aprilie - 15 septembrie 2018 (data poștei).

                                    ATENŢIE: Data stabilită pentru publicarea cărţii trebuie să fie cu cel puţin 4 luni după data limită de depunere a cererilor de finanţare.

                                   Dosarul de candidatură trebuie să conţină:

   • formularul de înscriere completat, disponibil pe www.cennac.ro, completat și semnat în original de către traducător(i) și de către reprezentantul legal al editurii;

   • bugetul estimativ al operaţiunii de editare care va include şi detalii privind investiţia editorului;

   • o ofertă de la tipografie - în cazul în care se doreşte o finanţare şi pentru costurile de editare;

   • planul de distributie şi strategia de promovare a volumului propus;

   • catalogul editurii pe ultimul an;

   • un exemplar al volumului propus spre traducere;

   • curriculum vitae al traducătorului cu prezentarea detaliată a experienței relevante;

   • o copie a contractului de drepturi de traducere sau, în cazul unui volum inedit, un exemplar al contractului încheiat cu autorul/autorii lucrării;

   • o copie a contractului încheiat cu traducatorul.

                                   ATENŢIE: Nu sunt admise aplicaţiile transmise prin fax sau prin e-mail. Dosarele care nu conţin toate documentele necesare sau care au fost trimise după expirarea termenului-limită de depunere a candidaturii nu vor fi luate în considerare şi nu vor intra în concurs. Documentele care însoţesc formularul de înscriere pot fi trimise în limbile engleză, franceză, germană, italiană sau spaniolă, numai prin poştă, la adresa de mai jos:

   • Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, Sector 1 011824 Bucureşti ROMÂNIA, cu mențiunea „pentru programul TPS” Contact: E-mail: tps@icr.ro www.cennac.ro www.icr.ro

              Condiţii finale:

 • Cererile de finanțare vor fi analizate de către Comisia de experţi a TPS pe baza unui dosar de candidatură complet. Deciziile comisiei de experți deschid finanţarea numai cu avizul Comitetului Director al ICR, în limita bugetului aprobat. Toate deliberările juriului TPS sunt confidenţiale şi nu sunt supuse obligaţiei de a se justifica. Finanţările vor fi acordate cu condiţia ca editura candidată să accepte termenii contractului de finanţare, incluzând menţionarea sprijinului din partea ICR pe pagina de gardă a volumului. În acest sens, editura contractantă este rugată să consulte manualul de identitate vizuală/sigla ICR disponibil la rubrica Resurse media, accesând link-ul http://www.icr.ro/bucuresti/identitate-vizuala/

   
Mergi la inceput